Nieuws

Omgevingsvergunning voor nieuw dienstverleningscentrum en omliggend parkgebied afgeleverd

04/09/2018 - 21:07

Op 2 augustus 2018 leverde de deputatie van de provincie Antwerpen de omgevingsvergunning af voor het nieuwe dienstverleningscentrum en het omliggende parkgebied. De publicatie van de vergunning op het omgevingsloket bereikte het gemeentebestuur op 4 september 2018.

De gemeente kreeg de opdracht van de provincie om de beslissing officieel aan te plakken. Dat gebeurde op maandag 10 september. Indien de gemeente 35 dagen na de aanplakking niet op de hoogte gebracht is van de instelling van een schorsend administratief beroep, is de vergunning uitvoerbaar en kan de THV Van Roey-Van Roey Vastgoed dus starten met de bouwwerken. De looptijd daarvan is voorzien op 18 maanden.

De adviezen

De deputatie baseert zijn beslissing op het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Die heeft alle adviezen van officiële instanties (rond stedenbouw, milieu, water, erfgoed, mobiliteit enzovoort) en de verschillende bezwaren die werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek behandeld. Tijdens dat proces werden nog experten gehoord, is er bijkomende informatie aangeleverd waar nodig en zijn de plannen hier en daar nog licht bijgestuurd. De commissie is van oordeel dat alle opmerkingen nu zijn beantwoord en dat de vergunning afgeleverd kan worden.

Een aantal punten uit de beoordeling samengevat:

  • Bij het ontwerpproces is voldoende rekening gehouden met de inpassing van het gebouw in zijn omgeving en met de erfgoedwaarde van de site Tempelhof. Het project realiseert een centralisatie van de dienstverlening in een compacte kern, waarmee uitvoering gegeven wordt aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
  • Op vlak van mobiliteit is voldoende aangetoond dat de parkeerdruk van het gebouw opgevangen wordt door de voorziene parkeerplaatsen, de capaciteit die er nu in de omgeving is en de maatregelen rond duurzame mobiliteit. De inrit van de ondergrondse garage werd nog aangepast op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer. De mobiliteitstoets kan je hier bekijken.

Aan de voorwaarden rond waterhuishouding is voldaan, op voorwaarde dat het bruggetje over de Laak en de wandelpaden op de juiste manier worden uitgevoerd en het grondreliëf vlakbij de Laak niet wordt aangepast. Waar de Laak aan de Pastoriestraat nog ingebuisd is, wordt die deels terug opengelegd. De openlegging van de Laak vormt geen onderdeel van dit dossier maar zal uitgevoerd worden in het project’ heraanleg Pastoriestraat’.

De volledige beoordeling kan je inkijken in het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Beperkte digitale raadpleging is mogelijk op het omgevingsloket via deze link, de mobiliteitstoets kan je hier bekijken.

Je kan de bekendmaking van de vergunning hier bekijken.

De integrale omgevingsvergunning vind je hier.

Over het nieuwe dienstverleningscentrum

Met het nieuwe dienstverleningscentrum in het hart van Beerse kiest het gemeentebestuur voor een gebouw dat een moderne, klantgerichte en efficiënte dienstverlening op maat van de gemeente mogelijk maakt. Niet enkel de diensten van het gemeentehuis krijgen immers een plaats in het nieuwe gebouw, dat geldt ook voor de diensten uit het Sociaal Huis, de dienstverlening rond kinderen, de politie, de vrijetijdsdiensten en de boeken-, kunst- en erfgoedcollecties van Beerse.
De Beersenaar vindt in het nieuwe dienstverleningscentrum dus tal van diensten - die op dit moment nog verspreid zitten over verschillende locaties - op één centrale plek in het centrum van Beerse.

Opwaardering van het parkgebied

Het bestuur koos met de nieuwe locatie bewust voor versterking van de dorpskern van Beerse, opwaardering van de parken in het centrum en een duurzaam patrimoniumbeheer en kostenbesparing door minder gemeentelijke sites en een moderne en energiezuinige infrastructuur. De investeringen zitten in een ruimer PPS-project en zijn al financieel verwerkt in de meerjarenplanning van de gemeente.

Park Tempelhof, ’t Nief Park en het terrein waar vroeger ’t Gerucht stond, worden in de toekomst aaneengesloten tot één parkgebied van zo’n 30 000m² met meer beleving, sociale controle en veilige doorsteken voor zwakke weggebruikers.

Meer informatie over het project vind je op deze website.


Gemeenteraad geeft goedkeuring voor paden in het nieuwe park

eengemaakt park
01/06/2018 - 09:05

Hoewel de provincie bevoegd is om te beslissen over de omgevingsvergunning voor het nieuwe dienstverleningscentrum en het park, moet de gemeenteraad eerst een beslissing nemen over de wandelpaden. Het "tracé der wegen" is immers voor elke aanvraag een gemeentelijke bevoegdheid.

Die goedkeuring gaf de gemeenteraad van Beerse op 31 mei 2018. Het is nu aan de deputatie van de provincie Antwerpen om te beslissen over de omgevingsvergunning.


Commissie bespreekt vergunningsaanvraag

Provincie Antwerpen
17/05/2018 - 11:21

Op dinsdag 15 mei werd de gemeente uitgenodigd bij de provinciale omgevingsvergunningscommissie om toelichting te geven over de vergunningsaanvraag van het NDC en het park.

Die commissie bespreekt de resultaten van het openbaar onderzoek en de adviezen die in het kader van de vergunningsprocedure zijn uitgebracht. Op basis daarvan maakt ze een advies op voor de deputatie, die de uiteindelijke beslissing neemt over de vergunning.

De beslissing wordt verwacht tegen 22 augustus.


Einde openbaar onderzoek NDC

17/05/2018 - 09:34

De aanvraag tot omgevingsvergunning voor het nieuw dienstverleningscentrum (NDC) werd op 23 februari 2018 door de provincie volledig en ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek liep van 14 maart tot 12 april. Er werden online en bij het gemeentebestuur 785 bezwaarschriften ingediend over het dossier van het NDC.

De provincie is de vergunningverlenende overheid en behandelt de bezwaren. De gemeente heeft alle bezwaren dus overgemaakt aan de provincie. Het gemeentebestuur verwacht tegen ten laatste 22 augustus 2018 een beslissing van de provincie over de omgevingsvergunning. De procedure duurt 180 dagen.


Openbaar onderzoek nieuw dienstverleningscentrum van 14 maart tot en met 12 april

Logo omgevingsloket
09/03/2018 - 13:22

De aanvraag tot omgevingsvergunning voor het nieuw dienstverleningscentrum werd op 23 februari 2018 door de provincie volledig en ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek start op 14 maart en loopt af op 12 april. Naast het opstarten van het openbaar onderzoek, vragen we ook het advies van de brandweer.

Wil je de aanvraag inkijken?
> Digitaal kan dat vanaf de start van het openbaar onderzoek via www.omgevingsloketvlaanderen.be . Het dossier heeft projectnummer 2018007345. Let wel: de plannen zelf zijn via het omgevingsloket beperkt zichtbaar omwille van de auteursrechtelijke bescherming.
> Je kan de volledige aanvraag ook inkijken op het gemeentehuis tijdens de openingsuren
(elke voormiddag tussen 9 en 12 uur, op woensdagnamiddag tussen 13 en 15 uur en op maandagavond tussen 17.30 en 20 uur. Opgelet! Tijdens de paasvakantie is het gemeentehuis op woensdag níet open). Dat kan vanaf woensdag 14 maart.
> Wil je een woordje uitleg bij de plannen? Maak dan een afspraak via omgeving@beerse.be of op tel. 014 62 25 87.

Wil je tijdens de periode van het openbaar onderzoek bezwaren en/of opmerkingen formuleren?
Dan stimuleren we je om daarvoor zoveel mogelijk gebruik te maken van het publiek loket www.omgevingsloketvlaanderen.be. Het dossier heeft projectnummer 2018007345.
Bezwaren en opmerkingen kunnen ook schriftelijk worden ingediend, aangetekend of tegen ontvangstbewijs. De bezwaren worden behandeld door de provincie.

 Meer informatie? dienst omgeving – tel. 014 62 25 87 – e-mail: omgeving@beerse.be

 


Pagina's